تبلیغات؛ اگر در هر یک از انواع تبلیغات دقت کنیم؛

در میابیم که مهمترین ویژگی آنها نادیده انگاشتن نقش مخاطب است.
همچنین بعضی ها معتقدند که در تبلیغ سعی میشود اراده مردم، تفکر، نگرش و جهان بینی آنان
به سوی عوامل تبلیغ جلب شود؛
یعنی مبلغ به جای مخاطب خود فکر میکند و عقاید خود را به آنن تحمیل میکند.

“ژان ماری دمناچ” پنج قاعده را برای تبلیغات بر میشمرد که شامل بیان هرچه ساده تر عقاید،

دستکاری اطلاعات، تاکیر مکرر
بر موضوعات بنیادی و اصلی توجه به مخاطبان مطلوب و القای وجود اتفاق نظرها هستند.

“هانت” و “گرونیک” نیز در توضیح الگوهای تبلیغ با اشاره به الگوی یکسویه نا متقارن یا ناهمسنگ میگویند:

در این نوع ارتباط پیامی که از طرف منبع به مخاطب منتقل میشود دارای سمت گیری جانبدارانه
یا نفع پرستانه است و ت
نها به منافع موسسه فکر میشود.

مرحوم علی اسدی در کتاب افکار عمومی و تبلیغات ضمن اشاره به تعاریف مربوط به تبلیغات در
نظریات خوش بینانه و بدبینانه
در بخش نتیجه گیری، ویژگی های تبلیغات نوین را شامل عینیت، عدم دلبستگی، پنهان کاری و

ظرافت های علمی عنوان میبکند

ویژگی ها

1- یکسویه بودن ارتباطز مبلغ(منبع) با مخاطب

2- مشروعیت استفاده از راه ها و ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدف

3- توجه به صرف منافع موسسه یا منبع

4- دستکاری اطلاعات در جریان تبلیغ

5- تحمیل عقاید به مخاطبان

6- توجه به اقناع در شکل متعالی تبلیغ

2021-09-26

پول

تصویر پول مفهوم زمینه‌سازی، بسیار ساده و در عین حال گیج کننده است: اگر به فردی راهنمایی‌های دقیقی را ارائه دهید، می توانید رفتار متعاقب ویرا […]
2021-06-24

روابط عمومی – شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی

روابط عمومی – شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، میتوان گفت که مهمترین و.ظیفه روابط عمومی شناخت افکار عمومی […]
2021-06-23

روابط عمومی – مرزهای روابط عمومی و تبلیغات

روابط عمومی – مرزهای روابط عمومی و تبلیغات یکی از موضوعات مهم برای کارورزی روابط عمومی تفکیک بین تبلیغانت و آن است، اگر این ها بدون […]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.