نوشته‌ها

بررسی پارامترهای سیستم فروش یک شرکت

در طراحی سیستم فروش، یکی از نگرش‌ها می‌تواند توجه بیشتر به الگوهای رفتاری تیم فروش باشد. نگرش دیگری هم وجود دارد که بیشتر بر میزانِ فروشِ تیم متمرکز می‌شود.
علی نظیری استراتژی فروش

بررسی دققیق تر سیستم های فروش روندمحور

بررسی بیشتر این سیستم فروش، کمک خواهد کرد تا در انتخاب یک سیستم اثربخش بهتر عمل کنیم و با توجه به نیاز های سازمان دست به اتخاذ استراتژی بزنیم.
علی نظیری استراتژی فروش

سیستم فروش؛ نتیجه‌محور یا روندمحور

بطور کلی سیستم های فروش به دو دسته تقسیم می‌شوند. سیستم های روندمحور و سیستم های نتیجه محور. مدیران باید تصمیم بگیرند که با شرایط کنونی شرکت و با در نظر گرفتن همه عوامل، شرکت باید با دیدگاه روند محور کنترل شود یا انکه نتیجه محور عمل کند...
,

فاکتور های اساسی برای طراحی یک سیستم فروش

قطعا طراحی سیستم فروش در هر اتاق فروشی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و مدیران فروش با آن سرو کار دارند با این تفاوت که هیج الگوی یکسانی در ...