,

فاکتور های اساسی برای طراحی یک سیستم فروش

قطعا طراحی سیستم فروش در هر اتاق فروشی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و مدیران فروش با آن سرو کار دارند با این تفاوت که هیج الگوی یکسانی در ...

اهمیت و جایگاه مشاوره برای موفقیت در کسب‌ و‌ کار (بخش دوم)

چه کسی میتواند به عنوان یک مشاور شایسته و معتمد برای شرکت شما راهگشا باشد.
استاد نظیری مشاور کسب و کار

اهمیت و جایگاه مشاوره برای موفقیت در کسب‌ و‌ کار

بازار ایران فراز و نشیب های زیادی دارد و با ورود همکاران ریز و درشت جدید تا حد زیادی به یک فضای رقابتی مبدل شده است...